Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis genomen te hebben, met uitsluiting van de gebeurlijke eigen algemene voorwaarden van de klant. Bestelling betekent automatisch integrale aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden.
 2. Elke verkoop is pas rechtsgeldig na schriftelijke bevestiging door Van Gucht bvba, met maatschappelijke zetel te Hemelrijken 16, 2890 Sint-Amands, met ondernemingsnummer 0446.795.262, hierna genoemd ‘Van Gucht bvba’. Het begin van uitvoering van de verkoop of werken geldt als bevestiging, tenzij bij voorafgaandelijk voorbehoud.
 3. Alle vermelde prijzen op offertes zijn exclusief BTW , tenzij anders vermeld. De offertes hebben een maximale geldigheidsduur van 30 dagen.
 4. Enkel schriftelijke annulering van een bestelling binnen de wettelijk voorziene termijnen is geldig. De annulering is pas geldig na schriftelijke bevestiging door ‘Van Gucht bvba’. Bij laattijdige annulering is een vergoeding verschuldigd van alle reeds door ‘Van Gucht bvba’ gemaakte kosten vermeerderd met 20%. Enkel indien de klant een consument is in de zin van art. 1, 2° WER zal ‘Van Gucht bvba’ wederkerig deze vergoeding bij laattijdige annulatie door haar verschuldigd zijn aan de klant, behoudens overmacht.
 5. De opgegeven leveringstermijnen zijn bij wijze van inlichting en zijn bijgevolg niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk werd overeengekomen. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Klachten in verband met de levering van goederen en diensten, klachten inzake zichtbare gebreken of klachten inzake de uitvoering van de opdracht moeten worden ingeroepen binnen de 8 dagen na de levering. Dit dient te gebeuren bij wijze van aangetekend schrijven waarin de klachten en/of gebreken op limitatieve wijze worden aangegeven. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op.
 7. Verborgen gebreken kunnen pas aanleiding geven tot vergoeding indien ze binnen de drie maanden en onverwijld na de vaststelling ervan worden doorgegeven aan ‘Van Gucht bvba’ bij aangetekend schrijven. De datum van de aanbieding van de aangetekende verzending aan ‘Van Gucht bvba’ is de rechtsgeldige datum voor het bepalen van de termijn van drie maanden na datum van levering.
 8. ‘Van Gucht bvba’ waarborgt de geleverde goederen naar materiaal- en productiefouten overeenkomstig de garantievoorwaarden van de fabrikant. De klachten onder waarborg zijn pas ontvankelijk indien de koper aantoont dat het gebrek een rechtstreeks gevolg is van materiaal-of productiefouten.
 9. Indien de waarborg zoals beschreven in artikel 8 van deze verkoopsvoorwaarden van toepassing is, zal ‘Van Gucht bvba’, overeenkomstig de waarborgen van de fabrikant, het product laten herstellen of indien nodig vervangen. ‘Van Gucht bvba’ kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gebreken of schadelijke gevolgen, direct of indirect, veroorzaakt door een gebrekkige installatie door de koper of een onaangepast gebruik van de geleverde goederen. De waarborg dekt enkel de materiaalkost van het defecte product met uitsluiting van de kosten verbonden aan transport, arbeid, demontage, montage e.d.
 10. Alle geleverde goederen welke niet volledig betaald zijn, blijven voor rekening en risico van de koper, in hun totaliteit de volledige eigendom van ‘Van Gucht bvba’, bij afwijking van art. 1583 oud Burgerlijk Wetboek. Het risico gaat over op de koper van zodra hij de goederen in ontvangst neemt.
 11. De klant blijft verantwoordelijk voor het nazicht van de door ‘Van Gucht bvba’ aangeleverde diensten en goederen, ongeacht het type van opdracht.
 12. ‘Van Gucht bvba’ kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor zover wettelijk toegelaten voor tekortkomingen die niet binnen de termijnen beschreven in de artikelen 6 en 7 van deze algemene voorwaarden worden vastgesteld door de klant.
 13. ‘Van Gucht bvba’ exonereert zich uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid voor zover wettelijk toegelaten wat de verdere ingebruikname van de door ‘Van Gucht bvba’ aangeleverde goederen en/of de door haar uitgevoerde werken betreft.
 14. De facturen dienen betaald te worden binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen. In geval van betwisting blijft de koper verplicht het niet betwiste gedeelte van de factuur te betalen op of voor de vervaldag.
 15. Bij niet-betaling voor of op de vervaldag van de factuur wordt ze, van rechtswege en na eenmalige aangetekende ingebrekestelling, verhoogd met 10% met een minimum van €50,00 , als conventioneel schadebeding en overeengekomen schadevergoeding voor administratiekosten en bijhorigheden, diverse kosten in verband met de aanmaning, dossier en beheer, en alle andere nadelige lasten door de wanprestatie aan ‘Van Gucht bvba’ veroorzaakt en met een nalatigheidsinterest van 12% per jaar, verrekend a rato van 1% per begonnen kalendermaand.
 16. Indien de klant een consument is in de zin van art. 1, 2° WER zal de klant bij niet-betaling voor of op de vervaldag van de factuur een forfaitaire schadevergoeding en verwijlintresten verschuldigd zijn aan ‘VAN GUCHT BVBA’ na een ingebrekestelling overeenkomstig art. XIX.2 WER. De verschuldigde verwijlintresten door een consument zijn gelijk aan de interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en worden berekend op de nog te betalen som. De forfaitaire schadevergoeding verschuldigd door een consument stemt overeen met de maximale schadevergoeding overeenkomstig art. XIX.4 WER, zijnde: a) 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is; b) 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is; c) 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is. Indien de klant een consument is zal ‘VAN GUCHT BVBA’ wederkerig deze vergoedingen verschuldigd zijn aan de klant bij wanprestatie, behoudens overmacht.
 17. In geval van betwisting zijn enkel het Vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin ‘Van Gucht bvba’ zijn maatschappelijke zetel heeft bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.
 18. De eventuele nietigheid van één van de bedingen brengt de geldigheid van de andere niet in het gedrang.

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing vanaf 01/10/2023.

Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en om de inhoud van de site af te stemmen op uw voorkeuren.